مقایسه برنامه های مهاجرتی فعال و محبوب

نام کشورپرتغالانگلستانمالتاگراناداسنت لوسیا
زمان انجام کار۶ ماه۶ ماه۶ ماه۶ ماه۶ ماه
روش انجام کارسرمایه گذاری و خرید ملکثبت شرکت خرید اوراق قرضه دولتیکمک بلاعوض یا سرمایه گذاریکمک بلاعوض یا سرمایه گذاری
مدت زمان دریافت اقامت موقت۶ ماه۶ ماه۶ ماه
مدت زمان دریافت اقامت دائم۵ سال۵ سال۶ ماه۶ ماه۶ ماه
مدت زمان دریافت پاسپورت۶ سال۶ سالمشخص نیست۶ ماه۶ ماه
تعداد کشورهای بدون ویزا۱۵۹ کشور۱۵۹ کشور۱۵۶ کشور۱۳۱ کشور۱۲۳ کشور
شرط حضور الزامی برای تمدید۷ روز در سال و سال پنجم ۶ ماه۶ ماه در سال و سال پنجم ۹ ماهبدون نیاز به حضوربدون نیاز به حضوربدون نیاز به حضور
سرمایه مورد نیاز۲۸۰.۰۰۰ یورو۲۰۰.۰۰۰ پوند انگلستان۲۵۰.۰۰۰ یورو۱۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا۱۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا

مقایسه برنامه های مهاجرتی فعال

نام کشورکاناداآمریکاقبرسدومینیکاایتالیا
زمان انجام کار۳.۵ سال۶ ماه۶ ماه۶ ماه۶ ماه
روش انجام کارسرمایه گذاری کبکویزای سرمایه گذاری E2خرید ملککمک بلاعوض یا سرمایه گذاریثبت شرکت
مدت زمان دریافت اقامت موقت۶ ماه۶ ماه۶ ماه
مدت زمان دریافت اقامت دائم۳.۵ سال۶ ماه۶ ماه۵ سال
مدت زمان دریافت پاسپورت۴ سال بعد از دریافت اقامت دائم۶ ماه۶ ماه۸ سال
تعداد کشورهای بدون ویزا۱۵۸ کشور۱۵۸ کشور۱۵۰ کشور۱۱۷ کشور۱۶۰ کشور
شرط حضور الزامی برای تمدید۳ سال از ۴ سال بیش از ۸ ماه در سالبدون نیاز به حضوربدون نیاز به حضور۶ ماه در سال
سرمایه مورد نیاز۲۲۰.۰۰۰ دلار کانادا۲۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا۲.۰۰۰.۰۰۰ یورو۱۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا۵۰۰.۰۰۰ یورو