تاریخچه کشور مالتا به سال 5200 قبل از میلاد برمی گردد، که ابتدایی ترین ساکنین این جزیزه از سیسیل بودند. بعد از آن به دلیل موقعیت استراتژیک این جزیره( مالتا) در طی زمان کشور ها واقوام گوناگونی برای بدست آوردن این جزیره مدیترانه ای تلاش کردند. فیلیپینی ها ، رومی ها، اسپانیایی، فرانسوی ها و اسپانیایی ها.

سرانجام این کشور در سال 1964 یک کشور مستقل و در سال 1974 یک جمهوری شد. از سال 2004 نیز به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.

مالتا به صورت خطی از شمال آفریقا تا سیسیل در زیر دریا کشیده شده است. در زمان های گذشته، این کشور کاملا زیر آب بوده است، که فسیل های بدست آمده توسط باستان شناسان این فرضیه را اثبات می کند. با بسته شدن تنگه جبل الطارق و کاهش سطح آب این جزیره به عنوان پیوند دهنده در قاره اروپا و آفریقا مطرح گردید. به گونه ای که با بررسی شواهد موجود در این جزیره و بررسی فسیل ها  وجود حیواناتی مانند فیل ها و سایر حیواناتی که متعلق به قاره آفریقا هستند تایید می گردد، همچنین از طرف دیگر، وجود حیوانات متعلق به قاره اروپا نقشه این جزیره را به عنوان اتصال دهنده دو قاره بیان می کند.

تاریخچه کشور مالتا

تاریخچه کشور مالتا